Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép trừ hai số nguyên

Phép trừ hai số nguyên

1. Các kiến thức cần nhớ

Phép trừ hai số nguyên

Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$ với số đối của $b.$

$a-b = a + \left( { - b} \right)$

Ví dụ: \(8 - 9 = 8 + \left( { - 9} \right) =  - \left( {9 - 8} \right) =  - 1.\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:  Trừ hai số nguyên      

Phương pháp:

Áp dụng công thức: $a-b = a + \left( { - b} \right)$

Dạng 2 : Thực hiện dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên

Phương pháp:

 Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi áp dụng quy tắc cộng các số nguyên

Dạng 3 : Tìm một trong hai số hạng khi biết tổng hoặc hiệu và số hạng kia

Phương pháp:

Sử dụng mối qua hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu

- Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia ;

- Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ ;

- Số trừ bằng số bị trừ trừ hiệu ;        

Dạng 4 : Tìm số đối của một số cho trước

Phương pháp:

Áp dụng : số đối của $a$  là $-a.$

Chú ý: $ - \left( { - a} \right) = a$

Dạng 5 : Bài toán liên quan đến phép trừ số nguyên

Phương pháp:

Căn cứ vào yêu cầu của đề bài suy luận để dẫn đến phép trừ hai số nguyên

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6