Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cộng hai số nguyên khác dấu

Cộng hai số nguyên khác dấu

1. Các kiến thức cần nhớ

 Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số bé) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

+ Hai số đối  nhau có tổng bằng $0.$

Ví dụ 1 : $( - 29) + ( + 29) = 0$

Ví dụ 2 : $\left( { - 89} \right) + 69 =  - (89-69) =  - 20$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:   Cộng hai số nguyên khác dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Dạng 2:  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

 Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm \(x\) hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3:  So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

 Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức tại giá trị cho trước của x

Phương pháp:

Thay giá trị cho trước của \(x\) vào biểu thức và thực hiện phép cộng hai số nguyên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 6