Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

GRAMMAR - UNIT 4: WISH FOR THE PRESENT

GRAMMAR - UNIT 4: WISH FOR THE PRESENT

"WISH" MONG ƯỚC Ở HIỆN TẠI

- Sử dụng thì quá khứ đơn khi chúng ta ước cho hiện tại hoặc tương lai mà (điều ước đó không thể thực hiện được)

Ví dụ: I wish my friends spent less time playing computer games and more time outdoors. (Tôi ước gì bạn của tôi chơi ít game đi và dành nhiều thời gian ra ngoài hơn)

- Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khi ước 1 điều xảy ra tại thời điểm nói.

Ví dụ: My son wishes he were studying Marketing instead of Engineering. (Con trai tôi ước là nó đang học ngành Marketing thay vì kĩ thuật)

- Sau “wish” chúng ta đều có thể sử dụng” was” hoặc “were” với chủ ngữ “I/she/he/it”

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9