Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngữ âm - Unit 7: Ngữ điệu trong câu dùng như câu hỏi

Ngữ âm - Unit 7: Ngữ điệu trong câu dùng như câu hỏi

Một câu được sử dụng như một câu hỏi để kiểm tra về thông tin là đúng. Khi phát âm giọng chúng ta sẽ lên cao ở cuối.

Nghe và đọc theo các bài sau.

1. When does the train leave?

2. How far is it?

3. Where do you get the bus?

4. How much is the fare?

5. What time is your train?

6. How long is the flight?

7. Do you like it there?

8. Do you enjoy teaching?

A: So, what do you do?  

B: I'm a flight attendant.

A: That sounds interesting. Do you fly overseas a lot?

B: Yes, I've been to over 30 countries. How about you? What do you do?

A: I'm a manager in a restaurant.

B: Do you work on the weekends?

A: No, I travel on weekends. It’s a great job!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9