Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PRONUNCIATION - UNIT 4: STRESS ON AUXILIARY VERBS IN SENTENCES

PRONUNCIATION - UNIT 4: STRESS ON AUXILIARY VERBS IN SENTENCES

TRỌNG ÂM VÀO TRỢ ĐỘNG TỪ

- Một trợ động từ kết hợp với 1 động từ khác giúp hình thành nên cảm xúc, giọng điệu của động từ chính. Trợ động từ có thể là: be, have , do, can, shall, will, may, must, need, used to

- Trợ động từ thì thường không được nhấn trọng âm

Ví dụ: We’ll start from here.

            Does he like it?

- Tuy nhiên trợ động từ được nhấn trọng âm khi:

+ Nó được nhấn mạnh ý nghĩa trong câu:

Ví dụ: I have done my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà)

Ở đây nhấn mạnh trợ động từ have ở thì hiện tại hoàn thành => đã hoàn thành

+ Thêm trợ động từ để nhấn mạnh động từ chính

Ví dụ: I did see him at the party = I saw him at the party. (Tôi nhìn thấy anh ta ở bữa tiệc)

=> Muốn nhấn mạnh việc gặp, nhìn thấy anh ta.

+ Kết thúc câu

Ví dụ: I can’t come to the meeting, but John can. (tôi không thể đến buổi gặp mặt nhưng John có thể)

+ Trong câu phủ định

Ví dụ: She isn’t coming. (Cô ấy sẽ không đến)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9