Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

LISTENING - UNIT 5 - WONDERS OF VIETNAM

LISTENING - UNIT 5 - WONDERS OF VIETNAM

Kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng/ sai

Tip 1. Look for a tile ( Tìm tiêu đề)

Tip 2. Read the question, find a key word ( Đọc câu hỏi, tìm từ khóa)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band

B. Describing a home-stay family

C. Describing a class photo

=> 3 đáp án đưa ra 3 chủ đề khác nhau, chỉ cần để ý đến key words: music band, home-stay family và class photo.

Tip 3. Paraphrase the question ( Tóm tắt câu hỏi)

Example: What is the topic of the conversation?

Có thể thay bằng: What is the main idea of the conversation? Hoặc What is the conversation mainly about?

=> câu hỏi muốn nói đến chủ đề chính của bài nghe/đoạn hội thoại

Tip 4. Read  the options – paraphrase the option ( Đọc các lựa chọn, tóm tắt lựa chọn)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band (music group)

B. Describing a home-stay family (exchange family)

C. Describing a class photo (photograph, picture)

Tip 5. Watch out for answers that has 1 part which is correct ( Cẩn thận những câu trả lời có phần đúng)

Example: What is the topic of the conversation?

A. Describing a music band

B. Describing a home-stay family

C. Describing a class photo

Possible key: Describing a music band photo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9