Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, bằng cách thay thế từ ngữ và bằng từ nối)

Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, bằng cách thay thế từ ngữ và bằng từ nối)

I. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

- Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải có liên kết chặt chẽ với nhau.

- Để liên kết một câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở các câu đứng trước.

VD: Đền Thượng nằm chót vót trên núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt, xòe hoa.

II. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ

Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho những từ đã dùng ở câu  đứng trước để tạo thành mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần.

VD:

Mẹ của Lan là cô Nga. là bác sĩ ở bệnh viện này.

III. Liên kết bằng từ nối

Để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ các tác dụng kết nối như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,…

VD:

Em sẽ giúp anh lần này. Tuy nhiên anh phải nghe lời em, xin lỗi bố mẹ nhé.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5