Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình và Hữu nghị - Hợp tác

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình và Hữu nghị - Hợp tác

I. Mở rộng vốn từ Hòa bình

1. Hòa bình là gì?

 

Hòa bình là trạng thái không có chiến tranh.

2. Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Những từ đồng nghĩa với từ hòa bình là: Bình yên, thanh bình, thái bình,…

II. Mở rộng vốn từ Hữu nghị - Hợp tác

1. Hữu nghị

- Một số từ có chứa tiếng hữu có nghĩa là “bạn bè”: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu

- Một số từ có chứa tiếng hữu có nghĩa là “có”: hữu hiệu, hữu tình, hữu ích, hữu dụng

2. Hợp tác

- Một số từ có chứa tiếng hợp có nghĩa là “gộp lại” (thành lớn hơn): Hợp tác, hợp nhất, hợp lực

- Một số từ có chứa tiếng hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó”: Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp.

3. Các thành ngữ, tục ngữ có liên quan đến hữu nghị - hợp tác là:

- Bốn biển một nhà

- Kề vai sát cánh

- Chung lưng đấu sức

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5