Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các loại rễ, các miền của rễ

Các loại rễ, các miền của rễ

1. Rễ và chức năng của rễ

- Rễ là cơ quan sinh dưỡng của cây.

- Chức năng:

+ Giữ cho cây mọc trên đất.

+ Hấp thu chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng hòa tan.

2. Các loại rễ

- Có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

3. Các miền của rễ

- Rễ cây mọc xuống đất gồm có 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

- Ngoài các cây mọc trong đất còn có các cây mọc trong môi trường nước … những cây mọc trong môi trường nước thì rễ thường không có lông hút mà có các rễ thở.

- Chức năng của từng miền:

Miền chóp rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6