Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kinh tế châu Phi

Kinh tế châu Phi

1. Nông nghiệp.

a) Trồng trọt.

            - Cây công nghiệp nhiệt đới được chú trọng  phát triển theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.

            - Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt.

            - Hình thức canh tác: Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

 

b) Chăn nuôi.

            - Chăn nuôi kém phát triển.

            - Hình thức chăn thả là phổ biến và phụ thuộc vào tự nhiên.

2. Công nghiệp.

            - Phần lớn nền công nghiệp chậm phát triển, lạc hậu. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 2% toàn thế giới.

            - Các ngành chủ đạo: chủ yếu là khai thác khoáng sản; ngoài ra có công nghiệp thực phẩm, lắp ráp cơ khí.

            - Công nghiệp phát triển không đều giữa các nước. Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri…

            - Khó khăn : Thiếu lao động kĩ thuật, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng lạc hậu...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7