Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Lý thuyết về Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

1. Khái niệm

Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn) nghĩa của từ ngữ khác:

- Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa cuả một số từ ngữ khác.

- Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa cuả một từ ngữ khác.

- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác.

2. Ví dụ

- Từ ngữ: bút.

+ Có nghĩa rộng hơn khi nó bao hàm nghĩa của một số từ khác như: bút bi, bút máy, bút chì…

+ Có nghĩa hẹp hơn khi nghĩa của nó được bao hàm trong nghĩa của từ khác như: đồ dùng học tập.

- Để hình dung rõ hơn, ta có sơ đồ:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8