Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM: ÂM / s / và / ʃ / - UNIT 6

NGỮ ÂM: ÂM  / s / và / ʃ / - UNIT 6

Quy tắc phát âm /ʃ/

1. “sh” luôn được phát âm /ʃ/

shop   

dish   

2. “c” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước “ia,io,iu,ea”

special   

delicious   

3. “s” phát âm là /ʃ/

sure   

4. “ch” được phát âm /ʃ/

machine   

 

Quy tắc phát âm /s/

1. “c” được phát âm là /s/ khi đứng trước “e,i,y”

city   

center   

2. “s” khi đứng đầu 1 từ

sad   

sing   

story   

3. “x” ở cuối từ

box   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6