Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 4 - SO SÁNH HƠN CỦA TÍNH TỪ

NGỮ PHÁP - UNIT 4 - SO SÁNH HƠN CỦA TÍNH TỪ

Ta sử dụng so sánh hơn của tính từ để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Trong câu so sánh hơn, tính từ sẽ được chia làm hai loại là tính từ dài và tính từ ngắn, trong đó:

- Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết. Ví dụ: tall, high, big,...

- Tính từ dài là những tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. Ví dụ: expensive, intelligent,...

1. Cấu trúc câu so sánh hơn:

- Chúng ta sử dụng “than” khi có sự xuất hiện của vật hoặc người thứ 2

* Lưu ý:

Để nhấn mạnh ý trong câu so sánh hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình ảnh so sánh.

Ví dụ:

My house is much/far older than her house.

(Ngôi nhà của tôi cũ hơn nhà của cô ấy rất nhiều)

2. Cách sử dụng tính từ trong câu so sánh hơn.

a. Cách thêm đuôi -er vào tính từ ngắn:

- Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, le, er,y “thì áp dụng quy tắc thêm đuôi. như tính từ ngắn.

Ví dụ: quiet => quieter

clever => cleverer

simple => simpler

narrow => narrower

 

b. Một vài tính từ đặc biệt

Với một số tính từ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6