Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 4 - ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: MUST

NGỮ PHÁP - UNIT 4 - ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: MUST

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính, Nó thường đứng sau chủ ngữ và đứng trước một động từ nguyên thể không có “to”.

* Ghi chú:

Khi muốn diễn tả ý nghĩa “không cần thiết” người ta sử dụng “need not” (needn't;

Ví dụ:

Must I do it now? - No, you needn't. Tomorrow will be soon enough.

(Tớ có phải làm ngay bây giờ không? - Không, không cần đâu, Ngày mai làm cũng được.)

 

Phân biệt must have to:

Trong tiếng Anh, must và have to đều mang nghĩa là ‘phải”, dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc. Tuy nhiên, sự khác biệt về cách dùng của hai động từ khuyết thiếu này được thể hiện dưới bảng sau

- Khẳng định:

- Câu phủ định:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6