Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TỪ VỰNG - UNIT 7: TELEVISION

TỪ VỰNG - UNIT 7: TELEVISION

1. action /ˈækʃn/   

action movie /ˈæk.ʃən ˌmuː.vi/   

  phim hành động

- He loves action movies - all car chases and jumping out of planes.

(Anh ta thích phim hành động, tất cả những màn rượt đuổi ô tô và nhảy ra khỏi máy bay)

- I'm more into art films than action films.

(Tôi thích phim nghệ thuật hơn phim hành động)

2. channel /ˈtʃæn.əl/   

(n): kênh

- She switched/turned to another channel to watch football.

(Cô ấy chuyển kênh khác để xem bóng đá)

- This channel is only available on cable.

(Kênh này hiện có trên truyền hình cáp)

3. chat show /ˈtʃæt ˌʃəʊ/   

(n): chương trình trò chuyện

- He used to do late-night chat show on the radio, with people all phoning in with their problems.

(Anh ta thường tham gia chương trình trò chuyện đêm muộn trên radio với những người gọi đến để kể về vấn đề của họ)

4. clumsy /ˈklʌm.zi/   

(adj): hậu đậu

- That's the third glass you've smashed this week - you're so clumsy!

(Bạn làm vỡ 3 cái cốc tuần này rồi đấy, thật là hậu đậu!)

- Her movements were rather clumsy.

(Cô ấy di chuyển đã thấy hậu đậu)

5. comedy /ˈkɒm.ə.di/   

(n): hài kịch

- His latest movie is described as a "romantic comedy".

(Bộ phim mới nhất của anh ta được miêu là là hài kịch lãng mạn)

- A lot of Shakespeare’s plays are comedies.

(Rất nhiều tác phẩm của Shakespeare là hài kịch)

6. documentary /ˌdɒk.jəˈmen.tər.i/   

(tài liệu)

- The documentary was made on location in the Gobi desert.

(Phóng sự tài liệu này được thực hiện ở sa mạc Gobi)

- a documentary on animal communication

(Tài liệu về giao tiếp của động vật)

7. entertain   

(v): giải trí

entertaining (Adj): mang tính giải trí   

- We hired a magician to entertain the children.

(Chúng tôi thuê một ảo thuật gia để giúp bọn trẻ giải trí)

- His books aren't particularly well-written, but they're always entertaining.

(Các cuốn sách của anh ta thì không được viết tốt lắm nhưng vẫn giải trí)

8. historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/   

historical drama

(phim lịch sử dài tập)

- She's a reader of historical novels.

(Cô ấy thích đọc tiểu thuyết lịch sử)

9. horror film /ˈhɒr.ə ˌfɪlm/   

(n): phim kinh dị

- I’m scared when watching horror films

(Tôi phát sợ mỗi khi xem phim  kinh dị)

10. programme /ˈprəʊ.ɡræm/   

(n): chương trình

- It's one of those arts programmes late at night.

(Đó là một trong số nhưng chương trình nghệ thuật muộn vào đêm)

- It's my favourite TV programme - I never miss an episode.

(Đó là chương trình TV yêu thích của tôi, tôi chưa xót tập nào cả)

11. reality show   

(n): chương trình truyền hình thực tế

- a reality show called "Undercover Boss"

(Một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Undercover Boss"

12. remote control /rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/   

(n): điều khiển

- Have you seen the remote for the TV anywhere?

(Bạn có nhìn thấy cái điều khiển TV ở đâu không?)

- These robots will work by remote control.

(Những con người máy này sẽ hoạt động bằng điều khiển)

13. soap opera /ˈsəʊp ˌɒp.ər.ə/   

(n): phim truyền hình dài tập

- I don't have time to watch any of the soaps.

(Tôi không có thời gian xem một tập phim của phim dài tập nào)

- The new soap opera will be screened

(Bộ phim truyền hình dài tập mới sẽ đượ lên sóng)

14. the news /njuːz/   

(n): thời sự

- Was there anything interesting on the news tonight?

(Có gì thú vị với chương trình thời sự tối nay không?)

- I saw it on the 6 o'clock news.

(Tôi nhìn thấy nó trong bản tin thời sự lúc 6h tối)

15. war film /wɔːr/   

(n): phim chiến tranh

- A war film is now on this channel.

(Kênh này đang chiếu 1 bộ phim chiến tranh)

16. weatherman /ˈweð.ə.mæn/   

(n): người dự báo thời tiết

- She is a weatherman I admire.

(Cô ấy là MC dự báo thời tiết mà tôi ngưỡng mộ)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6