Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM - PHÁT ÂM /θ/ & /ð/

NGỮ ÂM - PHÁT ÂM /θ/ & /ð/

1. Phát âm /θ/

Bước 1: Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng

Bước 2: Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng

Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.

Hầu hết “-th” được phát âm là /θ/

Thin /θɪn/   

Three /θriː/   

Mouth /maʊθ/   

North /nɔːrθ/   

Thousand /ˈθaʊznd/   

Thirsty /ˈθɜːrsti/   

Theatre /ˈθiːətər/   

Author /ˈɔːθər/   

2. Phát âm /ð/

Bước 1: Đặt khe lưỡi giữa hai hàm răng

Bước 2: Phát âm  /ð/

Cách kiểm tra: Cũng dùng bàn tay để ra phía trước mặt như khi phát âm âm /θ/, nhưng khác với âm /θ/, khi phát âm âm /ð/ bạn sẽ không cảm nhận được hơi bật vào lòng bàn tay bạn.

Hầu hết “-th” ở giữa từ thường được phát âm là /ð/

Bathe /beɪð/   

Breathe /briːð/   

Without /wɪˈðaʊt/   

Father /ˈfɑːðər/   

Weather /ˈweðər/   

Together /təˈɡeðər/   

Clothing /ˈkləʊðɪŋ/   

Trừ một số trường hợp:

This /ðɪs/   

Than /ðæn/   

Their /ðer/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6