Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Lý thuyết về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).

- Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động).

b. Mục đích

Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và ngược lại, chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động) ở mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất.

2. Ví dụ

VD 1:

- Câu chủ động: Chúng tôi xây ngôi nhà này từ năm 2000

- Câu bị động: Ngôi nhà này được chúng tôi xây vào năm 2000.

VD 2:

- Câu chủ động: Mẹ đánh đòn con Vàng nhà tôi vì nó nghịch bẩn.

- Câu bị động: Con Vàng nhà tôi vừa bị mẹ đánh đòn vì nó nghịch bẩn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7