Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ đồng nghĩa

Lý thuyết về Từ đồng nghĩa

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.

b. Phân loại

- Từ đồng nghĩa có hai loại:

+ Từ đồng nghĩa hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa).

+ Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau).

c. Sử dụng

- Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau. Khi nói cũng như khi viết, cần cân nhắc để chọn trong số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.

2. Ví dụ

- Từ đồng nghĩa hoàn toàn:

+ Vừng – mè

+ Heo – lợn

+ Trái – quả

- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn:

+ Mang – khênh - vác

+ Hi sinh - bỏ mạng

+ Cho - tặng - biếu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7