Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung Tục ngữ về con người và xã hội

Tìm hiểu chung Tục ngữ về con người và xã hội

1. Giá trị nội dung

Tục ngữ về con người, xã hội nhằm chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có.

2. Giá trị nghệ thuật

- Giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ

- Sử dụng từ và câu có nhiều ý nghĩa

- Nội dung hàm súc, cô đọng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7