Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ đồng âm

Lý thuyết về Từ đồng âm

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì đến nhau.

b. Sử dụng

- Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm.

2. Ví dụ

- Con ngựa đá con ngựa đá:

+ đá 1: động từ

+ đá 2: danh từ

- Con kiến đĩa thịt :

+ bò 1: động từ

+ bò 2: danh từ

- Lỡ tay làm vỡ cái cốc, cậu em bị anh trai cốc một cái vào đầu:

+ cốc 1: danh từ

+ cốc 2: động từ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7