Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ ghép

Lý thuyết về Từ ghép

1. Lý thuyết

a. Các loại từ ghép

- Từ ghép có hai loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

+ Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.

+ Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ).

b. Nghĩa của từ ghép

- Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.

- Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.

2. Ví dụ

- Từ ghép chính phụ: đỏ au, nắng vàng, mưa rào.

- Từ ghép đẳng lập: sách vở, cha mẹ, xinh đẹp.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7