Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Động từ

Lý thuyết về Động từ

1. Lý thuyết

- Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

- Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng… để tạo thành cụm động từ.

- Chức vụ điển hình trong câu của động từ là vị ngữ. Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng…

- Trong tiếng Việt, có hai loại động từ đáng chú ý là:

+ Động từ tình thái (thường đòi hỏi động từ khác đi kèm);

+ Động từ chỉ hoạt động, trạng thái (không đòi hỏi động từ khác đi kèm).

- Động từ chỉ hoạt động, trạng thái gồm hai loại nhỏ:

+ Động từ chỉ hoạt động (trả lời câu hỏi Làm gì?)

+ Động từ chỉ trạng thái (trả lời câu hỏi Làm sao?, Thế nào?).

2. Ví dụ

- Động từ tình thái: đành, bị, được, dám, toan, định, có…

- Động từ chỉ hoạt động, trạng thái: đi, đứng, làm, hát, nói…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6