Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Đoàn Giỏi

Vài nét về tác giả Đoàn Giỏi

1. Tiểu sử

- Đoàn Giỏi (1925-1989), quê ở tỉnh Tiền Giang.

- Ông viết văn từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

2. Sự nghiệp văn học

- Ông thường viết về chủ đề thiên nhiên, cuộc sống và con người Nam Bộ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6