Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Số từ và lượng từ siêu ngắn

Soạn bài Số từ và lượng từ siêu ngắn

I. Số từ:

1. 

2. Từ “đôi” trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị.

3. Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: cặp, tá, chục…

   VD: Một tá bút chì.

II. Lượng từ:

1. So sánh nghĩa của các từ in đậm với nghĩa của số từ:

- Giống: cùng đứng trước danh từ.

- Khác:

+ Số từ: chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

+ Lượng từ: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

2. Mô hình cụm danh từ:

III. LUYỆN TẬP:

Câu 1 (SGK, trang 129):

    Các số từ trong bài thơ là:

- Một, hai, ba, năm: chỉ số lượng vì đứng trước danh từ.

- Bốn, năm: chỉ thứ tự vì đứng sau danh từ.

Câu 2 (SGK, trang 129):

    Các từ in đậm trăm, ngàn, muôn trong hai dòng thơ được dùng với ý nghĩa: là số từ chỉ số lượng rất nhiều.

Câu 3 (SGK, trang 129): Nghĩa của các từ từngmỗi trong hai ví dụ:

- Giống nhau: tách ra từng cá thể, từng sự vật.

- Khác nhau:

+ từng: mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

+ mỗi: nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Câu 4 (SGK, trang 129):  Chính tả “Lợn cưới, áo mới” (cả bài).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6