Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về So sánh

Lý thuyết về So sánh

1. Lý thuyết

- So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

- Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm:

+ Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh);

+ Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A);

+ Từ ngữ chỉ phương diện so sánh;

+ Từ ngữ chỉ ý so sánh (gọi tắt là từ so sánh).

- Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi ít nhiều:

+ Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bớt.

+ Vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh.

2. Ví dụ

- Mặt trời đỏ như quả cà chua.

- Cô giáo em hiền như cô tiên.

- Chú cún nhà em tròn ủm như một củ khoai.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6