Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Hồ Nguyên Trừng

Vài nét về tác giả Hồ Nguyên Trừng

1. Cuộc đời

- Hồ Nguyên Trừng (1374-1446), con trai trưởng của Hồ Quý Ly.

- Hồ Nguyên Trừng từng hăng hái tham gia chống giặc Minh xâm lược, bị giặc Minh bắt, đem về Trung Quốc.

- Nhờ có tài chế tạo vũ khí, ông được làm quan trong triều nhà Minh đến chức Thượng thư.

- Ông qua đời trên đất Trung Quốc.

2. Sự nghiệp

Khi sống cuộc đời lưu vong ở Trung Quốc, Hồ Nguyên Trừng đã soạn ra cuốn Nam Ông mộng lục (Chép lại những giấc mộng của Nam Ông) gồm 31 thiên, nhưng hiện chỉ còn 28 thiên. Đây là tập hồi kí chữ Hán đầu tiên và là tác phẩm đầu tiên mở đường cho khuynh hướng viết về "người thực, việc thực" trong văn xuôi tự sự Việt Nam.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6