Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) siêu ngắn

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) siêu ngắn

I. Dùng từ không đúng nghĩa:

1. Người viết đã mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:

a) yếu điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

2. Thay thế từ sai bằng từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b) đề bạt thay bằng từ bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.

II. LUYỆN TẬP:

Câu 1 (SGK, trang 75):

Gạch chân các kết hợp từ đúng:

- bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;

- bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);

- (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;

- (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.

Câu 2 (SGK, trang 76):

Các từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn

Câu 3 (SGK, trang 76):

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ

b) Thay thực thàbằng thành khẩn.

    Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh túbằng tinh túy.

Câu 4 (SGK, trang 76): Nghe – viết: Em bé thông minh (từ Một hôm, viên quan đi qua đến một ngày được mấy đường).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6