Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Viết đơn

Lý thuyết về Viết đơn

1. Lý thuyết 

- Đơn được viết ra giấy (theo mẫu hoặc không theo mẫu) để đề đạt một nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.

- Phải trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục nhất định. Những nội dung bắt buộc trong đơn là: Đơn gửi ai? Ai gửi đơn? Gửi để đề đạt nguyện vọng gì?

2. Ví dụ

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THCS .......

Em tên là: ...........................Nam, Nữ:..........

Sinh ngày: ...../......./.....Tại (quận, TP) ..........Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số: .........Đường: .........Phường: ........Quận: ...........

Hộ khẩu thường trú: ............Điện thoại:.......

Họ và tên cha: ..............................................

Nghề nghiệp: ........................Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ...............................................

Nghề nghiệp: .........................Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm

Xếp loại cả năm

Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học

Tiếng Việt

Toán

Tổng cộng

Học lực

Hạnh kiểm

Không

     

Ở trường: □
Ở trung tâm: □

 

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS......................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6