Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu đồ

Biểu đồ

Ví dụ về hai loại biểu đồ:

Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình:

Biểu đồ này có hai cột: 

- Cột bên trái ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

- Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng,

gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.

- Gia đình cô Mai có \(2\) con gái, gia đình cô Lan có \(1\) con trai, …

 Ví dụ 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

- Hàng dưới ghi tên các thôn.

- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.

- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

- Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

- Số chuột đã diệt được của thôn Đông là $2000$ con, của thôn Đoài là $2200$ con, thôn Trung là $1600$ con và thôn Thượng là $2750$  con.

- Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4