Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.

\(3 + a\) là biểu thức có chứa một chữ.

- Nếu \(a = 1\) thì \(3 + a = 3 + 1 = 4\); \(4\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 2\) thì \(3 + a = 3 + 2 = 5\); \(5\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 3\) thì \(3 + a = 3 + 3 = 6\); \(6\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Mỗi lần thay chữ \(a\) bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Nội dung:

Biểu thức có chứa một chữ bao gồm số, dấu tính và một chữ.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức \(a + 8\) với \(a = 25\).

Giải:

Nếu \(a = 25\) thì \(a + 8 = 25 + 8 = 33\).

Vậy với \(a = 25\) thì giá trị của biểu thức \(a + 8\) là \(33\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4