Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân một số với một hiệu

Nhân một số với một hiệu

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

                        \(3 \times (7 - 5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:               \(3 \times (7 - 5) = 3 \times 2 = 6\)

                        \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Vậy:                 \(3 \times (7 - 5) = 3 \times 7 - 3 \times 5\)

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

$a \times (b - c) = a \times b - a \times c $

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4