Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là \(70\). Hiệu của hai số đó là \(10\). Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải

Hai lần số bé là:

   $70 - 10 = 60$

Số bé là: 

   $60:2 = 30$

Số lớn là:

   $30 + 10 = 40$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Số bé \(=\) (Tổng \(–\) Hiệu) \(: 2\)

Cách thứ hai:

Hai lần số lớn là:

   $70 + 10 = 80$

Số lớn là: 

   $80:2 = 40$

Số bé là:

   $40 - 10 = 30$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Số lớn \(=\) (Tổng \(+\)  Hiệu) \(: 2\)

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4