Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

1. Biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

$\;a + b$ là biểu thức có chứa hai chữ.

- Nếu $a = 3$ và $b = 2$ thì $a + b = 3 + 2 = 5\,\,;{\rm{ }}5$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

- Nếu $a = 4$ và $b = 4$ thì $a + b = 4 + 0 = 4\,;{\rm{ 4}}$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

- Nếu $a = 0$ và $b = 1$ thì $a + b = 0 + 1 = 1\,\,;{\rm{ 1}}$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức $\;a + b$ .

2. Biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được ... con cá. Bình câu được ... con cá, Cường câu được ... con cá. Cả ba người câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

$\;a + b + c$ là biểu thức có ba chữ.

- Nếu $a = 2;{\rm{ }}b = 3$ và $c = 4$ thì $a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9$ ;

  $9$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

- Nếu $a = 5;{\rm{ }}b = 1$ và $c = 0$ thì $a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6$ ;

  $6$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

- Nếu $a = 1;{\rm{ }}b = 0$ và $c = 2$ thì $a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3$ ;

  $3$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

- Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

- Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4