Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia một số cho một tích

Chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\(24:\,\,(3 \times 2)  \,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24:3:2\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24:2:3\)

Ta có:

            \(\begin{array}{l}24:\,\,(3 \times 2) = 24:6 = 4\\24:3:2 = 8:2 = 4\\24:2:3 = 12:3 = 4\end{array}\)

Vậy:    \(24:\,\,(3 \times 2)  \,\, = \,\,24:3:2\,\, = \,\,\,24:2:3\)

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4