Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia một tổng cho một số

Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             $\left( {35 + 21} \right):7$ và $35:7 + 21:7$

Ta có:   $\left( {35 + 21} \right):7\; = 56:7 = {\rm{ }}8$

             $35:7 + 21:7 = 5 + 3 = 8$

Vậy:     $\left( {35 + 21} \right):7 = \;35:7 + 21:7$

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có

thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4