Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

1. Ví dụ

2. Dấu hiệu chia hết cho \(9\)

Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\).

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho \(9\) thì không chia hết cho \(9\).

Nếu tổng các chữ số của số A chia \(9\) còn dư  thì số đó chính là số dư  khi chia A cho \(9\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4