Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia một tích cho một số

Chia một tích cho một số

a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\((9 \times 15):3\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 \times (15:3\,)\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(9:3) \times 15\)

Ta có:

            $\begin{array}{l}(9 \times 15):3\, = \,135:3 = 45\\9 \times (15:3\,)\, = 9 \times 5 = 45\\(9:3) \times 15 = 3 \times 15 = 45\end{array}$

Vậy:    \((9 \times 15):3\,\, = \,\,\,9 \times (15:3\,)\,\, = \,\,(9:3) \times 15\).

b) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\((7 \times 15):3\,\,\) và \(7 \times (15:3\,)\,\)

Ta có:

            $\begin{array}{l}(7 \times 15):3\, = \,135:3 = 35\\7 \times (15:3\,)\, = 7 \times 5 = 35\end{array}$

Vậy:    \((7 \times 15):3\,\, = \,\,\,7 \times (15:3\,)\,\,\).

Nhận xét: Ta không tính \((7:3) \times 15\) vì \(7\) không chia hết cho \(3\).

Quy tắcKhi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4