Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $\left( {a + b} \right) + c$ và $a + \left( {b + c} \right)$ trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của $\left( {a + b} \right) + c$ và của $a + \left( {b + c} \right)$ luôn luôn bằng nhau, ta viết:

$\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)$

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng $a + b + c$ như sau:

                        $a + b + c{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {a + b} \right) + c{\rm{ }} = {\rm{ }}a + \left( {b + c} \right)$

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4