Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng

1.  Bảng đơn vị đo khối lượng

2. Giây – Thế kỉ

- \(1\) giờ \( = 60\) phút

- \(1\) phút \( = 60\) giây

- \(1\) năm \(=12\) tháng

- \(1\) năm không nhuận \(=365\) ngày

- \(1\) năm nhuận \(=366\) ngày

- \(1\) thế kỉ \( =100\) năm

+ Từ năm \(1\) đến năm \(100\) là thế kỉ một (thế kỉ I).

+ Từ năm \(101\) đến năm \(200\) là thế kỉ hai (thế kỉ II).  

+ Từ năm \(201\) đến năm \(300\) là thế kỉ ba (thế kỉ III).

+ Từ năm \(1901\) đến năm \(2000\) là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

+ Từ năm \(2001\) đến năm \(2100\) là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

3. Một số đơn vị đo diện tích: \(k{m^2}\,;\,\,{m^2}\,;\,\,d{m^2}\,;\,\,c{m^2}\)

              \(\begin{array}{l}1k{m^2} = 1\,\,000\,\,000{m^2}\\1{m^2} = 100d{m^2}\\1{m^2} = 10\,\,000c{m^2}\\ 1d{m^2} = 100c{m^2}\end{array}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4