Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Hiệu của hai số là \(24\). Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

                                                 Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                        \(5 - 3 = 2\) (phần)

Số bé là:

                        \(24:2 \times 3 = 36\)

Số lớn là:

                        \(36 + 24 = 60\)

                                          Đáp số: Số bé: \(36\);

                                                      Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng \(12m\). Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết chiều dài bằng \(\dfrac{7}{4}\) chiều rộng.

                                                 Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                        \(7 - 4 = 3\) (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là:

                        \(12:3 \times 7 = 28\;(m)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                        \(28 - 12 = 16\;(m)\)

                                                 Đáp số: Chiều dài: \(28m\)

                                                             Chiều rộng: \(16m\).

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

            Số lớn = (Hiệu :  hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

            Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4